เอกสารราชการยื่นขอวีซ่า

• สูติบัตร
• ทะเบียนสมรส
• ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบเปลี่ยนนามสกุล
• ทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองบุตร
• หนังสือรับรองการทํางาน
• ใบปริญญา
• ทะเบียนหย่า
• ทรานสคริป (ใบแสดงผลการเรียน)
• ประกาศนียบัตร ใบประกาศอื่นๆ
• บัตรประชาชน
• จดหมายรับรองความสัมพันธ์
• หนังสือรับรองโสด
• ใบรับรองการศึกษา
เอกสารอื่นๆ

ภาพตัวอย่าง

งานดี มีคุณภาพ จัดวางงานเรียบร้อย สวยงามตามแบบ ตรวจเช็คงานก่อนส่ง 3 ขั้นตอน พร้อมใช้งาน แปลและรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมประทับตรารับรองโดยศูนย์แปล

อัตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารราชการทั่วไป

  1. ค่าแปลเอกสาร เริ่มต้นแบบฟอร์มละ 200 บาท (แปลไทย ---> อังกฤษ)
  2. หมายเหตุ : ลูกค้าส่งแบบฟอร์มเพื่อประเมินราคาก่อนได้ที่ thaitrans456@gmail.com หรือ LINE ID : et4556
    หรือ inbox https://www.facebook.com/Translation-House-Thailand-1345201158934697/
© 2017 ศูนย์แปลเอกสาร.com All Rights Reserved.